x <


Yasal Uyarı

 • © TRAKUS. (2007). Serhat Tigrel.
 • Sitedeki fotoğrafların tüm hakları ve sorumluluğu fotoğraf sahiplerine aittir.
 • Sitedeki her türlü yazılı metin ve sorumluluğu yazarına aittir.
 • Fotoğrafların ve yazılı metinlerin sahiplerinden izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU na göre suçtur.
 • 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU gereği AYDINLATMA METNİ:

  Üyelere ait kişisel veriler, ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Trakus Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika'dan ulaşılabilecektir.

  Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni'nde belirtilmiştir.

  Trakus Üyelere ait kişisel verileri, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

  Trakus Üyelerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('Kanun') kapsamında 'veri sorumlusu' sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Trakus tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

  Kanun'un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Trakus tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni'nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

  Bu kapsamda üyelerin kişisel verileri Trakus Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika'da Bölüm 3 - Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Trakus'un sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Trakus'un hizmetlerinin süreçlerinin planlanması ve icrası, Üye'nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak metinde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.